Měření návštěvnosti bylo ukončeno, nadále jsou dostupná pouze historická data do 31. 1. 2021. Více informací

Pravidla používání

Základní ujednání:

Provozovatelem systému pro měření a vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek NAVRCHOLU.cz (dále jen Systém) je společnost Internet Info, s.r.o. (dále jen Provozovatel). Účast v Systému je dobrovolná a provozovatel internetových stránek (dále jen Uživatel) registrací do Systému vyjadřuje souhlas s pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Podmínky účasti v Systému:

 1. Základní jednotkou v Systému je webserver (zkráceně Web), tj. skupina www stránek tvořících jeden logický celek a nacházející se na jedné internetové adrese (doména druhého nebo třetího řádu, případně vlastní adresář).
 2. Uživatel umisťuje na stránky svého Webu HTML kód, který mu byl přidělen Systémem při registraci. Bez umístění kódu na stránky není možné návštěvnost sledovat. Kód doporučujeme umístit do všech stránek měřeného Webu. Monitorovány jsou pouze ty stránky, které kód obsahují. Stránky bez měřícího kódu Systém ignoruje a jejich návštěvnost není sledována a započítávána.
 3. Každý Web má svůj unikátní kód, který je definován identifikačním číslem (dále jen "ID")
 4. Je-li stejný obsah prezentován na dvou různých místech, tzv. mirror, je možné použít pro všechny mirrory jedno ID.
 5. Je zakázáno umisťovat do jedné stránky více měřících kódů Systému (ať už s totožným, či rozdílným ID). Jeden Web smí používat pouze jedno ID. Vyjímku lze dohodnout pouze s vedoucím projektu NAVRCHOLU.cz a popisek webu je nutné upravit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o souhrnnou statistiku více webů.
 6. Je zakázáno umisťovat kód do jiných stránek, než pro které je určen (týká se i použití technologie frame a iframe). Rovněž je nepřípustné otvírat na stránce automaticky další okna prohlížeče obsahující měřící kód Systému a uměle tak zvyšovat návštěvnost jiných stránek. Stejně tak je zakázáno umisťovat kód do stránek, které se automaticky obnovují (reload) bez zásahu uživatele.
 7. Je zakázáno modifikovat měřící kód za účelem neoprávněného zvyšování návštěvnosti. Modifikace za účelem integrace měřícího kódu např. do dynamicky generovaných stránek je možná, Provozovatel však v takovém případě neručí za jeho korektní fungování.
 8. Zaregistrovány nebudou weby, které
  1. nejsou v době registrace funkční - tzn. mimo jiné že jsou volně přístupné bez hesla nebo ve výstavbě či rekonstrukci
  2. jejichž obsah je v rozporu se zákony ČR
  3. by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele
  4. nabízejí erotický obsah a jsou provozovány mimo toplevel doménu .CZ
  5. lze označit jako dealerské Weby nabízející prodej výrobků či služeb bez řádných údajů o prodejci či obdobné stránky, kde jsou plné kontaktní informace nahrazeny pouze přesměrováním na jiné Weby, které již jsou v Systému registrovány, případně z něj byly pro porušování Pravidel používání v minulosti odstraněny
 9. Měření se mohou zdarma účastnit pouze Weby s návštěvností do 500 000 zobrazených stránek za měsíc. Ostatní mohou využít jednoho z placených tarifů.
 10. Stránky, které nezaznamenají žádný přístup během posledních 60 dní, budou ze Systému odstraněny. Tento bod se netýká Webů používající placené tarify.
 11. Při výrazné změně obsahu a zaměření stránek je majitel povinen o tomto informovat Provozovatele, a zajistit tak zařazení do jiné tématické sekce.
 12. Při registraci je Uživatel povinen poskytnout o registrovaném Webu pravdivé informace.
 13. Weby psané anglicky budou registrovány pouze jako skryté, tedy nebudou součástí Katalogu.
 14. Uživatel je povinen informovat provozovatele o všech skutečnostech, které mohou ohrozit funkčnost služby či regulérnost výsledků.
 15. Provozovatel je oprávněn prostřednictvím elektronické pošty Uživateli zasílat informace, týkající se Systému i dalších aktivit Provozovatele, a to včetně případných nabídek placených služeb, informace o slevách apod. Uživatel s jejich zasíláním, jež je podmínkou účasti v Systému, výslovně souhlasí.

Práva a povinnosti

 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nefunkčností Systému z důvodu havárie počítačových systémů, výpadků u poskytovatele připojení (ISP) či v případě okolností vylučujících protiprávnost.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na technickou odstávku Systému a servisní údržbu, která může způsobit výpadek měřící části nebo dočasnou nefunkčnost statistik na navrcholu.cz. V případě, že by celková doba nefunkčnosti během jednoho kalendářního měsíce překročila 48 hodin, vzniká Uživateli nárok na alikvotní slevu z ceny, jež odpovídá době nefunkčnosti, která 48 hodin převyšuje.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo některé druhy Webů, případně jednotlivý Web, nezobrazovat ve veřejných žebříčcích návštěvnosti Systému, případně v jednotlivém žebříčku.
 4. Uživatel je povinen uchovávat přístupové jméno a heslo do Systému takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. V případě prozrazení přístupového hesla třetím osobám nebo v případě umístění neautorizovaných doplňků na rozhraní systému vytvořených Uživatelem nenese Provozovatel odpovědnost za zneužití dat.
 5. Účast v Systému je dobrovolná a Uživatel má právo od využívání služeb kdykoliv odstoupit s okamžitou účinností.
 6. V případě, že je důvodem odstoupení opakované závažné porušování těchto pravidel ze strany Provozovatele, a Uživatel jej na ně předem písemně upozornil a poskytl mu k jejich odstranění přiměřenou lhůtu, má Uživatel verze Profi a Platinum právo na vrácení poměrně části ceny za dobu zbývající do konce předplatného služeb.
 7. V případě porušení pravidel ze strany Uživatele má Provozovatel právo uplatnit vůči Uživateli sankce, jimiž může být například napomenutí či veřejné upozornění na nekorektní jednání Uživatele.
 8. V případě závažného porušení pravidel ze strany Uživatele nebo v případě, že Web nesplňuje některou ze stanovených podmínek pro účast v Systému, může Provozovatel Uživatele či Web ze Systému úplně vyřadit. Provozovatel nejprve Uživatele na porušení pravidel či podmínek účasti upozorní e-mailem na adresu vedenou v Systému. Uživatel má pět pracovních dnů na vyjádření svého stanoviska. Po tuto dobu má Provozovatel právo Web skrýt před ostatními Uživateli, aniž by tím ovlivnil funkčnosti měření a dostupnost statistik v interní sekci Uživatele. Pokud Uživatel v uvedené lhůtě nezašle své stanovisko k problému a neuvede stav do souladu s těmito pravidly, má Provozovatel právo jej ze Systému vyřadit. Nárok na vrácení poměrné části ceny za dobu zbývající do konce předplatného služeb v takovém případě nevzniká.
 9. Provozovatel se může rozhodnout o ukončení provozu Systému či o ukončení měření jednotlivého Webu. V takovém případě je Uživatele povinen upozornit nejméně 14 dní před okamžikem ukončení poskytování služeb. Jestliže je Web Uživatele v placené verzi Profi nebo Platinum, vzniká mu nárok na vrácení poměrně části ceny za dobu zbývající do konce předplatného služeb.
 10. Provozovatel má právo tato pravidla jednostranně změnit. Uživatelé musejí být o změnách pravidel informováni minimálně 14 dní před jejich vstupem v účinnost e-mailem na kontaktní adresu zadanou v Systému, nebo zveřejněním na stránkách NAVRCHOLU.cz.
 11. Vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklé na základě těchto pravidel se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Ochrana osobních údajů návštěvníků serverů používajících služby systému NAVRCHOLU.cz

Systém NAVRCHOLU.cz neshromažďuje žádné osobní údaje, které by mohly identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy je tato osoba sama NAVRCHOLU.cz dobrovolně poskytne. NAVRCHOLU.cz sbírá pouze technické údaje o návštěvách www stránek a využívá otevřené zdroje informací, které o sobě prozrazuje každý prohlížeč internetových stránek při požadavku na server. Tyto statistické údaje nelze spojit s žádnými osobními údaji návštěvníků stránek.

Ochrana údajů o serverech používajících služby serveru NAVRCHOLU.cz

Provozovatel zaručuje, že získaná statistická data o konkrétních serverech nejsou prodávána ani jiným způsobem zpřístupňována třetím osobám. Výjimkou jsou údaje, které Uživatel (majitel stránky) nechá volně přístupné pro návštěvníky NAVRCHOLU.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat třetím osobám údaje získané provozem služby jako balík souhrnných dat, bez možnosti získat z tohoto balíku údaje o konkrétních serverech a osobách.


Platné od 1. 9. 2008