Luční společenstva - indikátory živin v krajině

Projekt informuje popularizačními výstupy (brožurka, web) o vlivu zvýšené hladiny nutrientů na ekosytémy v povodí a ověřuje možnosti plošného sledování přísunu nutrientů v nivních loukách pomocí monitoringu vegetace.

Adresa webu: http://www.daphne.cz/indikacezivin/
ID webu: 103136